Privacybeleid

1. DEZE PRIVACYVERKLARING

1.1 Onze Privacyverklaring

InnovMetric neemt zijn verplichtingen om privacy en persoonsgegevens te beschermen serieus. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, aangezien hierin belangrijke informatie staat over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1.2 InnovMetric-bedrijven die de verklaring uitgeven

In deze verklaring zijn verwijzingen naar 'wij', 'ons' of 'InnovMetric' verwijzingen naar InnovMetric en al haar groepsmaatschappijen die staan vermeld op [1}https://www.innovmetric.com/find-contact{2]. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en welke keuzes en rechten u hebt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens.

In alle gevallen moeten klachten en verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen worden gericht aan privacy@innovmetric.com; wij zullen ervoor zorgen dat de verantwoordelijke persoon reageert op de klacht of het verzoek.

1.3 Op wiens persoonsgegevens is deze Verklaring van toepassing?

Deze verklaring beschrijft onze praktijken bij het gebruik van:

 • de persoonsgegevens van zakenrelaties, werknemers van klanten (inclusief klanten van onze klanten) van en leveranciers aan al onze groepsmaatschappijen en
 • andere personen die (a) onze websites bezoeken ('websitegebruikers') of (b) de webpagina's van InnovMetric bezoeken op sociale mediasites.

Deze Verklaring is van toepassing ongeacht of u de informatie rechtstreeks aan ons hebt verstrekt of dat wij deze hebben verkregen van een andere bron, zoals een derde partij.


2. ZAKENRELATIES

2.1 Bronnen van informatie van zakenrelaties

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van onze zakenrelaties of uit de volgende bronnen:

 • verwijzingen van derden;
 • controle- en verificatieprocessen voor klanten, zoals controles op zorgvuldigheidseisen;
 • socialemediawebsites, zoals LinkedIn en andere openbare internetsites;
 • kredietinformatiebureaus, verzekeringsinformatiebureaus en overheids- of financiële instellingen; en
 • andere openbare bronnen zoals telefoongidsen, kranten, internetsites, commercieel beschikbare marketinglijsten, registers of openbare registers.

2.2 Welke persoonsgegeven we verzamelen over zakenrelaties

De categorieën van informatie die we verzamelen over zakenrelaties zijn onder andere:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, thuisadres, werkgever, kantooradres en telefoonnummers en emailadressen van zowel thuis als op het werk;
 • financiële gegevens, waaronder verrichte en ontvangen betalingen en btw/omzetbelasting;
 • geleverde of gekochte goederen of diensten;
 • communicatie met onze zakenrelaties;
 • waar zakenrelaties online accounts hebben, inloggegevens en soortgelijke gegevens en informatie over het gebruik van deze diensten;
 • vastleggingen van beelden, zoals foto's van evenementen, video's en camerabeelden; en
 • onder bepaalde omstandigheden: strafrechtelijke procedures, uitkomsten en vonnissen, afhankelijk van toepasselijke wetgeving.

2.3 Hoe we de persoonsgegevens die we verzamelen over zakenrelaties gebruiken

We gebruiken deze informatie voor bepaalde activiteiten, waaronder:

 • een vlotte werking van het bedrijf vergemakkelijken door communicatie met zakelijke klanten en leveranciers, bijvoorbeeld om te communiceren over de goederen en diensten die we van leveranciers ontvangen;
 • relaties met klanten en leveranciers onderhouden en uitbouwen;
 • bedrijfsplanning;
 • een transactie voltooien die is geïnitieerd door een zakenrelatie;
 • een transactie voltooien die is geïnitieerd door een lid van InnovMetric, zoals de aankoop van benodigdheden of apparatuur;
 • een transactie voltooien met of voor klanten van InnovMetric;
 • een boekhouding bijhouden met betrekking tot zakelijke of andere activiteiten die worden uitgevoerd door InnovMetric;
 • beslissen of iemand als klant of leverancier wordt geaccepteerd;
 • gegevens bijhouden over aankopen, verkopen of andere transacties om ervoor te zorgen dat de vereiste betalingen en/of leveringen worden gedaan of diensten worden verleend;
 • invullen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • onderzoek en ontwikkeling;
 • bedrijfsontwikkeling;
 • evenementbeheer, waaronder het uitnodigen van onze zakenrelaties voor evenementen en tentoonstellingen;
 • databasebeheer;
 • Wedstrijden organiseren;
 • beveiliging en misdaadpreventie;
 • voor fraude- en diefstalpreventie of -onderzoek, of andere doeleinden van risicobeheer;
 • voldoen aan contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • zakenrelaties toegang geven tot hun online-accounts; en
 •  voor interne analyse en onderzoek om ons te helpen onze diensten te verbeteren.

InnovMetric verkoopt deze informatie niet en heeft dat in de afgelopen twaalf (12) maanden ook niet gedaan.

2.4 Waarom we de persoonsgegevens van zakenrelaties gebruiken

We gebruiken deze informatie omdat:

 • het noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen, of om onze rechten uit te oefenen, onder onze contracten met klanten of leveranciers en
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan we onderworpen zijn.

We hebben een legitiem zakelijk belang om:

 • ons bedrijf en merk te beheren;
 • onze diensten te leveren en te verbeteren; en
 • om ons bedrijf te runnen.

Een legitiem belang is alleen van toepassing als we van mening zijn dat het niet opweegt tegen de belangen of rechten van een zakenrelatie die bescherming van hun persoonlijke gegevens vereisen.

In beperkte omstandigheden, zoals in het geval van marketing, is toestemming van een zakenrelatie vereist onder toepasselijke wetgeving. Wanneer wij vertrouwen op de toestemming van een zakenrelatie, heeft deze te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken door contact op te nemen met privacy@innovmetric.com of zich af te melden per e-mail.

Als een zakenrelatie meer informatie wenst over onze legitieme belangen zoals toegepast op hun persoonsgegevens, kunnen ze contact opnemen met privacy@innovmetric.com

Onder bepaalde omstandigheden, wanneer een zakenrelatie niet de vereiste persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij onze verplichtingen onder het contract met hen niet nakomen of kunnen wij hen mogelijk geen producten en diensten leveren. We zullen duidelijk maken of en wanneer deze situatie zich voordoet en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de informatie voor de zakelijke contactpersoon.

2.5 Ontvangers van zakelijke contactgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens van zakenrelaties als volgt aan derden verstrekken:

 • aan InnovMetric-bedrijven om de gegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden;
 • aan door InnovMetric erkende distributeurs in het gebied van zakelijke contactpersonen;
 • zakenpartners en andere professionele adviseurs;
 • derden, inclusief voor het beheer van evenementen;
 • eisers, begunstigden, rechtverkrijgenden en begunstigden;
 • aan toeleveranciers en/of leveranciers van goederen en diensten en andere derden die namens ons werken om databases met zakenrelaties en andere IT-systemen te onderhouden of te bij te houden, zoals leveranciers van de IT-systemen die wij gebruiken om persoonsgegevens te verwerken, of die andere technische diensten verlenen, zoals drukken;
 • aan derden die diensten aan ons verlenen, zoals onze professionele adviseurs (bijv. auditors en advocaten);
 • aan bevoegde autoriteiten zoals belastingautoriteiten, rechtbanken, regelgevende instanties en veiligheids- of politieautoriteiten indien vereist of verzocht door de wet of indien wij dit noodzakelijk achten; en
 • behoudens toepasselijke wetgeving, in het geval dat InnovMetric wordt gefuseerd, verkocht, of in geval van een overdracht van sommige of al onze activa (inclusief in geval van faillissement), of in geval van een andere bedrijfswijziging in verband met een dergelijke transactie.

Deze openbaarmakingen zijn uitsluitend bedoeld om de zakelijke belangen van InnovMetric te bevorderen, en het is de cessionarissen niet toegestaan persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

2.6 Meer informatie

Raadpleeg paragraaf 4 tot en met 8 hieronder voor meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens.


3. WEBSITEGEBRUIKERS EN WEBGERELATEERDE PRIVACYKWESTIES

3.1 Welke persoonsgegevens verzamelen we over websitegebruikers en bezoekers van webpagina's van InnovMetric voor sociale media

De categorieën informatie die we verzamelen over gebruikers van onze website en webpagina's van InnovMetric op sociale mediasites, zoals LinkedIn, omvatten:

 • informatie die gebruikers verstrekken wanneer ze informatie op onze website invoeren, zoals wanneer ze contactgegevens verstrekken, online vragenlijsten of feedbackformulieren invullen, solliciteren of CV's indienen;
 • informatie die wordt verstrekt wanneer gebruikers zich inschrijven voor e-mailnieuwsbrieven, zoals naam, e-mailadres en functienaam;
 • informatie die gebruikers verstrekken bij het registreren voor een online-account via onze website; en
 • informatie die gebruikers verstrekken bij het plaatsen van inhoud op socialemediawebsites.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens van gebruikers over het gebruik van onze website, waaronder:

 • informatie die wordt vastgelegd in onze weblogs, zoals apparaatinformatie (bijv. merk en model van het apparaat, schermafmetingen), unieke identificatienummers (bijv. IP-adres en apparaat-ID) en browserinformatie (bijv. URL, browsertype, bezochte pagina's, datum/tijd van toegang);
 • gedragsinformatie (zoals informatie over het gedrag of veronderstelde interesses van individuen die gekoppeld zijn aan die individuen en gebruikt kan worden om een gebruikersprofiel te maken); en
 • informatie die wordt vastgelegd door onze cookies (see (raadpleeg Cookiebeleid)).

Als een websitegebruiker persoonlijke gegevens verstuurt via een van onze formulieren en cookies in de browser actief zijn, worden alle gedrags- en webloggegevens aan deze gebruiker gekoppeld. De gebruiker van de website wordt hiervan op de hoogte gesteld wanneer onze formulieren worden ingevuld.

3.2 Hoe wij de persoonsgegevens van websitegebruikers en bezoekers van webpagina's van InnovMetric op sociale media gebruiken

Wij gebruiken persoonsgegevens van gebruikers van onze website en webpagina's van InnovMetric op socialemediawebsites, zoals LinkedIn, voor bepaalde activiteiten, waaronder:

 • de ervaring van onze website personaliseren;
 • producten en diensten leveren die gebruikers van de website hebben aangevraagd;
 • de website beheren, eventuele klachten onderzoeken en klantenservice bieden;
 • websitegebruikers en personen die onze webpagina's bezoeken op sociale mediasites informatie en aanbiedingen doen over producten of diensten die voor hen interessant kunnen zijn; en
 • de inhoud van sociale media monitoren om de relaties met onze klanten te beheren en ons bedrijf en merk te promoten.

Wij gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website voor bepaalde activiteiten, waaronder:

 • de website beheren; en
 • het uitvoeren van statistische en trendanalyses om de gebruikerservaring en prestaties van onze website te verbeteren.

3.3 Waarom wij de persoonsgegevens van websitegebruikers en bezoekers van webpagina's van InnovMetric op sociale media gebruiken

Wij gebruiken persoonsgegevens van gebruikers van onze website en webpagina's van InnovMetric op socialemediawebsites, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter omdat dit nodig is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.

We hebben een legitiem zakelijk belang om:

 • ons merk en bedrijf te promoten via onze website en via sociale media; en
 • pogingen tot inbreuk op de beveiliging van onze websites te monitoren, te onderzoeken en te rapporteren.

Een legitiem belang is alleen van toepassing als we van mening zijn dat het opweegt tegen de belangen of rechten van een gebruiker van de website of sociale media die bescherming van hun persoonsgegevens vereisen.

In geval van marketing is toestemming van de gebruiker nodig onder toepasselijke wetgeving. Waar wij vertrouwen op de toestemming van een gebruiker, heeft deze de mogelijkheid om zich 'uit te schrijven' en heeft deze ook het recht om de toestemming in te trekken door contact op te nemen met privacy@innovmetric.com

Wij gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan we onderworpen zijn.

We hebben een legitiem zakelijk belang om:

 • pogingen tot inbreuk op de beveiliging van onze websites te monitoren, te onderzoeken en te rapporteren; en
 • de prestaties en gebruikerservaring van onze websites te verbeteren.

Een legitiem belang is alleen van toepassing als we van mening zijn dat het opweegt tegen de belangen of rechten van een gebruiker van de website of sociale media die bescherming van hun persoonsgegevens vereisen.

Als een websitegebruiker of een persoon die onze webpagina's op socialemediawebsites bezoekt meer informatie wenst over onze legitieme belangen zoals toegepast op hun Persoonlijke informatie, kunnen ze contact opnemen met privacy@innovmetric.com

Onder bepaalde omstandigheden, wanneer een websitegebruiker geen persoonsgegevens verstrekt die vereist zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot onze onlinediensten), kunnen we onze verplichtingen onder het contract met hen niet nakomen of kunnen we hen mogelijk geen producten en diensten leveren. We zullen duidelijk maken of en wanneer deze situatie zich voordoet en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de informatie voor de websitegebruiker.

3.4 Ontvangers van persoonsgegevens van websitegebruikers en bezoekers van webpagina's van InnovMetric op sociale media

Wij kunnen persoonsgegevens van gebruikers van de website en sociale media bekendmaken aan externe ontvangers, en wel als volgt:

 • aan groepsmaatschappijen van InnovMetric om de gegevens te verwerken voor bovengenoemde doeleinden;
 • aan derden die namens ons Software-as-a-Service-platforms voor onze websites onderhouden;
 • aan derden die diensten aan ons verlenen, zoals onze professionele adviseurs (bijv. auditors en advocaten);
 • aan bevoegde autoriteiten zoals belastingautoriteiten, rechtbanken, regelgevende instanties en veiligheids- of politieautoriteiten indien vereist of verzocht door de wet of indien wij dit noodzakelijk achten; en
 • behoudens toepasselijke wetgeving, in het geval dat InnovMetric wordt gefuseerd, verkocht, of in geval van een overdracht van sommige of al onze activa (inclusief in geval van faillissement), of in geval van een andere bedrijfswijziging in verband met een dergelijke transactie.

3.5 Meer informatie

Onze websites en online diensten zijn bedoeld voor personen van ten minste 18 jaar oud. Onze onlinediensten zijn niet ontworpen om te worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.

Raadpleeg paragraaf 4 tot en met 8 hieronder voor meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens.


4. INTERNATIONALE OVERDRACHT

InnovMetric is een wereldwijd bedrijf en als zodanig kunnen we persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven of leveranciers van de InnovMetric Group buiten uw eigen rechtsgebied. InnovMetric zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd en dat dergelijke overdrachten voldoen aan toepasselijke wetgeving.

InnovMetric kan de persoonsgegevens van personen die onder deze verklaring vallen, overdragen en bewaren op servers of databases buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Sommige van deze landen hebben mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming onder hun wetten op gegevensbescherming als in de EER.

Tot de landen waarnaar we gegevens doorgeven buiten de EER behoren Canada en de VS.

Als u de informatie van deze beveiligingen wilt weten, kunt u deze opvragen via privacy@innovmetric.com


5. BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden uit te voeren waarvoor de gegevens zijn verzameld, afhankelijk van de wettelijke basis waarvoor die gegevens zijn verkregen en/of aanvullende wettelijke/regelgevende verplichtingen ons verplichten om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij kunnen persoonsgegevens ook bewaren gedurende de periode waarin een claim kan worden ingediend met betrekking tot onze zaken met u.

In het algemeen betekent dit dat uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van onze relatie met u en:

 • de periode vereist door wet- en regelgeving op het gebied van belastingen en bedrijven; en
 • zolang het nodig is om u in staat te stellen een vordering tegen ons in te stellen en om ons te kunnen verdedigen tegen eventuele rechtsvorderingen. Dit is over het algemeen de duur van de relatie plus de duur van een eventuele toepasselijke wettelijke verjaringstermijn onder lokale wetgeving.

Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld als er nog correspondentie wordt uitgewisseld of als er een claim of onderzoek loopt.

Als u meer informatie wenst over de bewaartermijnen zoals toegepast op uw persoonsgegevens, kunt u deze vinden in het bewaarschema dat wordt bijgehouden door InnovMetric of kunt u contact opnemen met privacy@innovmetric.com


6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Personen hebben onder bepaalde omstandigheden de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 1. Het recht op inzage in persoonsgegevens
 2. Het recht op correctie van persoonsgegevens
 3. Het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken
 4. Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd
 5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke informatie
 6. Het recht op dataportabiliteit (onder bepaalde specifieke omstandigheden)
 7. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Hieronder volgt een samenvatting van elk recht en hoe een persoon stappen kan ondernemen om dit recht uit te oefenen.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Dergelijke verzoeken moeten de juiste gegevens voor verificatie van identiteit bevatten (zoals uw naam, adres, e-mailadres of andere redelijkerwijs vereiste gegevens).

Wanneer we een verzoek ontvangen om een van deze rechten uit te oefenen, zullen we zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de actie die we zullen ondernemen naar aanleiding van het verzoek. Deze periode kan in bepaalde omstandigheden met nog eens twee maanden worden verlengd, bijvoorbeeld als de verzoeken complex of talrijk zijn.

De informatie wordt gratis verstrekt, behalve wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege de repetitieve aard ervan. Onder deze omstandigheden kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen of kunnen we weigeren om op het verzoek in te gaan.

We zullen een persoon op de hoogte stellen van eventuele kosten voordat we een verzoek uitvoeren. We kunnen om aanvullende informatie vragen om de identiteit van een persoon te verifiëren voordat we een verzoek uitvoeren.

Wanneer we een verzoek niet uitvoeren, stellen we de betrokkene hiervan onverwijld en binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte en geven we de redenen op waarom we de gevraagde actie niet ondernemen.

Het recht op inzage in persoonsgegevens 

Personen hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het volgende met ons te bevestigen:

 • of we al dan niet in bezit zijn van hun persoonsgegevens en/of deze verwerken en
 • bepaalde gespecificeerde informatie over de verwerking.

Personen hebben ook recht op inzage in hun persoonsgegevens en op een kopie van deze gegevens.

Het recht om de verwerking van persoonlijke gegevens te beperken 

Personen in bepaalde rechtsgebieden hebben het recht om ons te verzoeken de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken als een van de volgende zaken van toepassing is:

 • Een persoon betwist de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens. De beperking is van toepassing totdat we stappen hebben ondernomen om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • De verwerking is onwettig, maar een persoon wil niet dat de persoonsgegevens worden verwijderd en vraagt in plaats daarvan om beperking;
 • We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar een persoon heeft ze nog nodig in verband met een rechtsvordering; of
 • Een persoon heeft gebruik gemaakt van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. De beperking is van toepassing totdat we stappen hebben ondernomen om te controleren of we zwaarwegende legitieme gronden hebben om door te gaan met de verwerking.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens 

Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt om marketing te richten op een persoon, heeft deze het recht om hiertegen op elk moment bezwaar te maken.

Een persoon heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens wanneer de rechtsgrondslag van de verwerking onze legitieme belangen zijn. We moeten de verwerking stopzetten totdat we kunnen verifiëren dat we dwingende legitieme gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat we de verwerking moeten voortzetten voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Het recht op rectificatie van persoonsgegevens 

In bepaalde rechtsgebieden kunnen personen die van mening zijn dat de persoonsgegevens die wij over hen bewaren onjuist zijn, verzoeken om deze te wijzigen. Ze kunnen ook vragen om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, bijvoorbeeld door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Het recht op gegevens verwijderen ('recht om vergeten te worden') 

Een persoon kan onder bepaalde omstandigheden ook verzoeken om hun persoonsgegevens te wissen, waaronder de volgende (dit is geen uitputtende lijst):

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; en
 • de verwerking was gebaseerd op toestemming die is ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

Er zijn ook bepaalde uitzonderingen waarbij we een verzoek tot verwijdering kunnen weigeren, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als een persoon om het verwijderen van hun persoonsgegevens verzoekt, worden mogelijk gegevens verwijderd die wij voor die persoon bewaren, zoals diens aanwezigheid op een suppressielijst, en moet deze persoon contact met ons opnemen om persoonlijke gegevens te verstrekken als hij of zij wil dat wij deze in de toekomst bewaren.

Het recht op dataportabiliteit 

Wanneer we vertrouwen op de rechtsgrondslag van toestemming of op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij een persoon partij is, en die persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (bijv. elektronisch), heeft een persoon het recht om alle persoonsgegevens die hij/zij ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, voor zover dit technisch haalbaar is.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

Een persoon kan het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, waar hij werkt of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.


7. DIVERSEN

7.1 Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. We trainen onze werknemers in het op juiste wijze omgaan met persoonsgegevens. Hoewel we onze uiterste best hebben gedaan om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, moet u zich ervan bewust zijn dat we de veiligheid van informatie die via het internet wordt verzonden niet kunnen garanderen. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

7.2 Lokale regelgeving

Hoewel dit wereldwijde beleid is ontworpen om consistente en efficiënte informatie te leveren op wereldwijde basis, zal alle informatie altijd worden verwerkt in overeenstemming met toepasselijke lokale wetgeving. Raadpleeg Deel C van deze verklaring voor meer informatie over de lokale regelgeving die van toepassing is op uw rechtsgebied.

7.3 Wijzigingen aan deze verklaring

Van tijd tot tijd kunnen we deze verklaring wijzigen en/of bijwerken. Als deze verklaring op enigerlei wijze wordt gewijzigd, zullen we een bijgewerkte versie op deze website plaatsen. We raden u aan deze website regelmatig te bekijken, zodat u altijd op de hoogte bent van onze informatiepraktijken en eventuele wijzigingen daarin. Wijzigingen aan deze verklaring worden van kracht zodra ze op deze webpagina zijn geplaatst.

7.4 Taal

In geval van tegenstrijdigheden tussen een vertaling van deze verklaring en het Engelse origineel, prevaleert de Engelse versie.

Verwerking van persoonsgegevens:  U wordt naar een website van een derde partij geleid om de sollicitatie in te voeren, maar het volgende is van toepassing:

InnovMetric neemt zijn verplichtingen om privacy en persoonsgegevens te beschermen serieus.

Contactgegevens:  Uw persoonsgegevens worden verzameld door InnovMetric ('wij'/'ons'/'onze'). U kunt contact met ons opnemen via privacy@innovmetric.com als u vragen of klachten hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens of deze wervingsverklaring.

Verzamelde persoonsgegevens:  We verzamelen de onderstaande informatie over u tijdens het wervingsproces. Als u bepaalde informatie niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we uw sollicitatie niet in behandeling nemen.

 • Informatie die u verstrekt in uw curriculum vitae, sollicitatieformulier, motivatiebrief en tijdens het sollicitatiegesprek, waaronder naam, geboortedatum, leeftijd, geslacht, huisadres, persoonlijk e-mailadres, gegevens over opleiding, kwalificaties en werkervaring en referenties;
 • Informatie die door ons is verzameld of gecreëerd tijdens het wervingsproces, waaronder aantekeningen van sollicitatiegesprekken, testscores en correspondentie tussen ons; en
 • Informatie over strafrechtelijke veroordelingen: we kunnen achtergrondonderzoek uitvoeren als onderdeel van het wervingsproces.

Bronnen van informatie:  Deze informatie is ofwel (a) door u verstrekt; (b) verkregen van derden via het sollicitatie- en wervingsproces; (c) verkregen uit openbare bronnen, zoals LinkedIn, of (d) door ons gecreëerd in de loop van het wervingsproces.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken:  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het wervingsproces te bevorderen, uw geschiktheid voor een functie te beoordelen en hierover een beslissing te nemen, om met u te communiceren en om referentiechecks uit te voeren. We zullen uw informatie ook gebruiken om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

Waarom we persoonsgegevens gebruiken: We gebruiken de informatie die we van u hebben verzameld om de volgende redenen:

 • Het is voor ons noodzakelijk dit te doen voordat we een arbeidsrelatie met u aangaan;
 • We moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting; en
 • Wij of een derde partij hebben een legitiem belang om: (a) te zorgen voor de effectieve administratie en het beheer van het wervingsproces; (b) ervoor te zorgen dat we een geschikt persoon voor een functie aannemen; (c) geschillen en ongevallen te behandelen en juridisch of ander professioneel advies in te winnen; en (d) uw geschiktheid om te werken vast te stellen.

Informatie over strafrechtelijke veroordelingen:  Als onderdeel van het wervingsproces kunnen we strafrechtelijk achtergrondonderzoek uitvoeren. Wij gebruiken deze controles (a) om uw geschiktheid voor een gereguleerde functie te beoordelen; (b) om uw belangen, onze belangen en de belangen van derden te beschermen; en (c) omdat dit noodzakelijk is in verband met juridische claims. Wij mogen uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken wanneer dit noodzakelijk is om onze arbeidsrechten en -verplichtingen uit te voeren en wij zullen uw gegevens altijd verwerken in overeenstemming met toepasselijke lokale wetgeving.

Informatie die we delen:  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met de volgende derden ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatie: (a) uitzendbureaus, (b) aanbieders van achtergrondonderzoek en online tests, en (c) toezichthouders en bevoegde autoriteiten. We delen ook persoonlijke gegevens binnen onze groep voor administratieve, boekhoudkundige en rapportagedoeleinden.

Bewaren van uw informatie: Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende het wervingsproces en zo lang als nodig is voor redelijke zakelijke doeleinden.

Waar uw gegevens worden bewaard: We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen overdragen aan andere entiteiten van InnovMetric buiten de EER ten behoeve van het beheer en de administratie van het wervingsproces, mits we passende waarborgen implementeren. Als u kopieën van dergelijke waarborgen wilt ontvangen, kunt u deze bij ons opvragen via de bovenstaande contactgegevens.

Uw rechten: U hebt de volgende rechten in verband met uw gegevens: het recht op inzage, correctie, gegevens verwijderen, bezwaar, beperking, portabiliteit en het recht om uw toestemming in te trekken en een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verdere informatie: Raadpleeg paragraaf 4 tot en met 8 van Deel A hierboven voor meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens.

Opmerking: Hoewel dit wereldwijde beleid is ontworpen om consistente en efficiënte informatie te leveren aan kandidaten op wereldwijde basis, zal alle informatie altijd worden verwerkt in overeenstemming met toepasselijke lokale wetgeving.

VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Om de bijzonderheden te kennen die op u van toepassing zijn als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en meer in het bijzonder de beperkingen van de overdracht van uw gegevens, nodigen wij u uit om ons beleid inzake  AVGte raadplegen.echt op bescherming van persoonsgegevens is geschonden.

InnovMetric en alle op  https://www.innovmetric.com/find-contact vermelde groepsmaatschappijen hebben toegang tot informatie over personen die onder deze verklaring vallen.

Contact met ons opnemen:  U kunt op elk gewenst moment gebruik maken van de hierboven vermelde rechten door een brief te sturen via de reguliere post of een e-mail naar InnovMetric Software Inc. op het postadres 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Canada, G1N 4N6 of naar het volgende e-mailadres: privacy@innovmetric.com, of naar het Bedrijf (dochteronderneming of joint venture) dat tot de InnovMetric Group behoort (ook aangewezen als vertegenwoordiger van InnovMetric in de EER) dat actief is in het land waarin u zich bevindt. De identiteits- en contactgegevens van dit Bedrijf zijn beschikbaar via de volgende koppeling: https://www.innovmetric.com/find-contact

Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde worden verwerkt met een beschermingsniveau dat in overeenstemming is met de vereisten van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de veiligheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd.

Tot slot willen wij u informeren over uw recht om een schadeclaim in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit wanneer u dat nodig of gepast acht.