Gebruiksvoorwaarden

JURIDISCHE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Navigeren op en gebruikmaken van de website www.innovmetric.com (hierna te noemen de 'Website') impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die even geldig en effectief zijn als elk schriftelijk en ondertekend contract.

Voor de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden gaan we ervan uit dat iemand een gebruiker wordt en de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid zoals weergegeven op de Website accepteert, wanneer hij/zij de Website betreedt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te betreden, te bekijken of te gebruiken. .

 • Eigenaar: INNOVMETRIC SOFTWARE, INC. (hierna 'INNOVMETRIC')
 • Vestigingsplaats: 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Quebec, Quebec, Canada, G1N 4N6
 • Ingeschreven in het handelsregister met nummer: 302487-3
 • Telefoon: (418) 688-2061
 • E-mail: info@innovmetric.com

Deze Gebruiksvoorwaarden  regelen (i) de toegang tot, de navigatie op en het gebruik van deze Website, zonder afbreuk te doen aan het recht voorbehouden aan INNOVMETRIC om de presentatie, instellingen en inhoud ervan te wijzigen, alsook (ii) de voorwaarden vereist voor toegang en/of gebruik. De toegang tot en het gebruik van de inhoud van de Website nadat deze is gewijzigd, houdt de aanvaarding hiervan in.

INNOVMETRIC behoudt zich het recht voor de hierin opgenomen voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en zal elke wijziging of aanpassing bekendmaken op dezelfde wijze als deze Gebruiksvoorwaarden  worden weergegeven of door het sturen van enige vorm van communicatie naar de gebruikers.

INNOVMETRIC is eigenaar van of heeft, indien van toepassing, de bijbehorende licenties op het intellectuele eigendom van de Website en alle inhoud die daarop wordt aangeboden, inclusief het platform zelf, teksten, afbeeldingen, foto's of illustraties, logo's, auteursrechten, handelsmerken, grafische voorstellingen, kleurencombinaties, ontwerpen, geluiden, video's, modellen, uitvindingen, producten, procedures, interfaces, structuren, computerprogramma's die nodig zijn voor het gebruik van of de toegang tot de Website en alle andere informatie of inhoud, evenals de diensten die via de Website worden aangeboden. Alle rechten voorbehouden.

Het is uitdrukkelijk verboden om de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, inclusief door deze beschikbaar te stellen, te transformeren of te distribueren, op welke wijze en onder welke vorm of drager dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van INNOVMETRIC of, in voorkomend geval, de houder van de bijbehorende rechten. De gebruiker heeft alleen het recht om de inhoud van de Website te gebruiken binnen een strikt huiselijke omgeving en uitsluitend voor het gebruik van deze Website onder deze Gebruiksvoorwaarden..

Evenzo is het verboden om de auteursrechtaanduidingen of andere credits die de eigenaars van de inhoud van de Website identificeren, evenals technische beschermingsmiddelen, digitale vingerafdrukken (hashing) of elk beschermingsmechanisme of informatie die in de inhoud van de Website is opgenomen, te verwijderen of te manipuleren.

De gebruiker verklaart en garandeert dat alle informatie die naar INNOVMETRIC wordt verzonden via een van de kanalen die daarvoor zijn ingeschakeld, geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, handelsgeheim of enig ander recht van derden, en dat deze informatie niet vertrouwelijk is of schadelijk voor derden, en ontslaat INNOVMETRIC derhalve van aansprakelijkheid in dit opzicht.

De toegang tot of het gebruik van de Website voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, al dan niet met winstoogmerk, is niet toegestaan en daarom zal alleen de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen daarvan. In het bijzonder, en zonder beperkt te zijn tot het volgende, mag u niet:

 • de Website te gebruiken op een manier die schade, onderbrekingen, inefficiënties of defecten in de werking ervan of op de computer van een derde kan veroorzaken;
 • de Website gebruiken voor de overdracht, de installatie of het plaatsen van een virus, kwaadaardige code of andere malware of schadelijke bestanden;
 • de Website gebruiken om persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen;
 • de Website illegaal gebruiken, of op een manier die in strijd is met de goede trouw, morele principes en de openbare orde;
 • zonder toestemming, door middel van hacking, vervalsing, ontfutseling van wachtwoorden of op enige andere onrechtmatige wijze, toegang te krijgen tot enig deel van de Website, tot andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de Website, tot enige server van INNOVMETRIC, of tot de diensten die via de Website worden aangeboden;
 • de beveiligings- of verificatiemaatregelen van de Website of van een netwerk dat ermee verbonden is, of de beveiligings- of beschermingsmaatregelen die verbonden zijn aan de inhoud van de Website, verbreken of trachten te verbreken;
 • enige handeling uitvoeren die een onevenredige of onnodige overbelasting veroorzaakt van de infrastructuur van de Website of van de systemen of netwerken van INNOVMETRIC, alsmede van de systemen en netwerken die met de Website verbonden zijn; of
 • de normale ontwikkeling van enige activiteit of functionaliteit die beschikbaar is op de Website verhinderen, door de toegang of werking ervan te wijzigen of proberen te wijzigen, illegaal of anderszins, door middel van enige procedure en/of praktijk die deze Gebruiksvoorwaardenschendt of op enige wijze kapotmaakt.

Indien de gebruiker één van de bovenstaande verplichtingen niet nakomt, kan INNOVMETRIC gepaste maatregelen nemen onder de bescherming van de Wet en het uitoefenen van haar rechten of verplichtingen, en de gebruiker zal geen recht hebben op enige compensatie voor de schade die het nemen van deze maatregelen hem kan berokkenen.

In het geval dat u informatie of inhoud op de Website aantreft die mogelijk ongepast is, in strijd is met de geldende regelgeving of in strijd is met de voorwaarden die op de Website zijn uiteengezet, verzoeken wij u INNOVMETRIC hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@innovmetric.com

5.1. Koppelingen naar andere webpagina's

De Website kan koppelingen bevatten naar andere interessante websites. INNOVMETRIC heeft echter geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van de websites van derden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Zodra de gebruiker deze koppelingen heeft gebruikt om de Website te verlaten, is INNOVMETRIC niet verantwoordelijk voor de privacy of bescherming van de gegevens van de gebruiker tijdens het bezoek aan deze pagina's van derden die niet onder deze Gebruiksvoorwaardenvallen.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat INNOVMETRIC niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de verliezen of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van de beschikbaarheid van voornoemde websites of externe bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat wordt gesteld in de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van elk type reclame, producten of ander materiaal dat wordt aangeboden via deze websites of bronnen van derden.

5.2. Koppelingen naar het kanaal van INNOVMETRIC op andere platforms en sociale netwerken

Via verschillende tools en toepassingen stelt INNOVMETRIC koppelingen beschikbaar aan gebruikers waarmee ze toegang kunnen krijgen tot de kanalen en pagina's van INNOVMETRIC op verschillende platforms en sociale netwerken die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden (d.w.z.: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, enz.). De invoeging van deze koppelingen op de Website heeft als enig doel om gebruikers toegang te bieden tot deze kanalen via verschillende platforms en sociale netwerken.

Het gebruik van deze toepassingen impliceert niet het bestaan van enige relatie tussen INNOVMETRIC en hun eigenaren, fabrikanten of distributeurs, noch de acceptatie en goedkeuring door INNOVMETRIC van de inhoud en/of diensten. De enige verantwoordelijke voor deze inhoud en/of diensten is de eigenaar, fabrikant of distributeur van een dergelijk platform.

In geen geval deelt INNOVMETRIC met Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest of enig ander sociaal netwerk dat in de toekomst kan worden opgenomen enige vorm van privé-informatie over de gebruikers van de Website; het enige doel waarvoor INNOVMETRIC is gekoppeld aan enig sociaal netwerk is zoals aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden, evenals in het Privacybeleid van de Website. In deze zin valt alle informatie die de gebruiker besluit te verstrekken aan deze platforms onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, aangezien INNOVMETRIC op geen enkele manier betrokken is bij dit proces.

De activering en het gebruik van deze applicaties kan de identificatie en authenticatie van de gebruiker (login/wachtwoord) vereisen op de bijbehorende platforms die volledig buiten de Website en buiten de controle van INNOVMETRIC liggen. Door toegang te krijgen tot deze externe netwerken betreedt de gebruiker een omgeving die niet door INNOVMETRIC wordt gecontroleerd, zodat INNOVMETRIC niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de beveiligingsinstellingen van deze omgevingen.

5.3. Koppelingen op andere webpagina's naar INNOVMETRIC.com

INNOVMETRIC staat geen koppelingen naar de Website toe vanaf pagina's die materiaal, informatie of inhoud bevatten die onwettig, illegaal, vernederend, obsceen zijn en, in het algemeen, die in strijd zijn met de wetten, morele principes, de openbare orde of algemeen aanvaarde sociale normen.

Gebruikers mogen in elk geval koppelingen naar de Website maken op hun respectieve webpagina's, zolang ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) De koppeling mag de inhoud van de Website of delen ervan op geen enkele manier reproduceren;

b) Het is verboden om een browser of een randomgeving te creëren op de gedeelten van de Website of om de Website op enige andere manier te wijzigen of aan te passen; het is ook verboden om frames van welk type dan ook te maken die het portaal omringen of die het mogelijk maken om het te zien via andere internetadressen of samen met externe inhoud, op zo'n manier dat het (i) verwarring creëert of kan creëren onder de gebruikers over de oorsprong van de dienst of de inhoud ervan, (ii) een daad van vergelijking of oneerlijke imitatie vormt, (iii) dient om te profiteren van de reputatie, het merk en het prestige van INNOVMETRIC, of (iv) wordt gedaan op een andere manier die bij wet verboden is;

c) Het is verboden om onjuiste, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen af te leggen of suggesties te doen over de Website en/of INNOVMETRIC of te verklaren of te impliceren dat INNOVMETRIC de koppeling heeft goedgekeurd of dat zij op enigerlei wijze toezicht heeft gehouden op of is uitgegaan van de inhoud of diensten die worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld op de website waarop de koppeling staat;

d) De gebruiker die een koppeling maakt naar de Website van INNOVMETRIC mag het merk INNOVMETRIC of enig ander onderscheidend teken niet gebruiken binnen zijn/haar website, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk door INNOVMETRIC zijn toegestaan;

e) Het is verboden dat de website waar de koppeling op staat de verkeerde indruk wekt of kan wekken dat INNOVMETRIC de ideeën, uitspraken of handelingen van die website onderschrijft of ondersteunt, noch mag deze inhoud bevatten die ongepast is in relatie tot de activiteit die INNOVMETRIC ontwikkelt. Een dergelijke website zal ook geen inhoud bevatten die in strijd is met rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en/of het recht op eer, op persoonlijke en familiale privacy of op het eigen imago of enig ander recht, of inhoud die in strijd is met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

INNOVMETRIC heeft niet het vermogen of de menselijke of technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere webpagina's met koppelingen naar de Website te kennen, te controleren of goed te keuren. INNOVMETRIC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect gerelateerd aan de webpagina met een koppeling naar de Website, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten en diensten, zijn eigen koppelingen en/of enige van zijn inhoud in het algemeen.

INNOVMETRIC garandeert het volgende niet:

i) de continuïteit van de inhoud van de Website;

ii) de afwezigheid van inhoudelijke fouten;

iii) de afwezigheid van het niet laden van de Website of fouten, of de afwezigheid van virussen en/of andere kwaadaardige componenten in de Website of in de server;

iv) de veiligheid of beveiligingsmaatregelen van de Website;

v) de bruikbaarheid of prestaties van de inhoud of informatie van de Website, die 'as is' wordt geleverd; en

INNOVMETRIC kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

i) inhoudelijke fouten;

ii) het niet laden van de Website, het niet functioneren of het optreden van fouten, of het bestaan van virussen en/of andere kwaadaardige componenten in de Website of in de server;

iii) het niet veilig zijn van de Website of van de veiligheidsmaatregelen; en

iv) de schade en het verlies veroorzaakt door gebruikers aan zichzelf of aan een derde partij als gevolg van een inbreuk op de voorwaarden, regels en instructies die INNOVMETRIC op de Website vaststelt, of die de beveiligingssystemen van de Website schenden.

Bij INNOVMETRIC verklaren we echter uitdrukkelijk dat we alle noodzakelijke maatregelen binnen ons bereik hebben genomen om de werking van de Website te garanderen en de fouten van het systeem te minimaliseren, vanuit technisch, juridisch en organisatorisch oogpunt.

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar gebruik van de Website op eigen risico is.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, te vergoeden, incidentele of gevolgschade of welke schade dan ook, zelfs als INNOVMETRIC vooraf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in een rechtszaak onder contract, nalatigheid, wettelijke aansprakelijkheid of enige andere theorie voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, niet laden, fouten of prestaties van de informatie, diensten, producten en materialen die beschikbaar zijn via deze Website of van de Website zelf.

INNOVMETRIC behoudt zich het recht voor om de toegang, het navigeren, het gebruik, de hosting en/of het downloaden van de inhoud en/of het gebruik van de diensten van de Website tijdelijk of permanent op te schorten, te wijzigen, te beperken of te onderbreken, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en de gebruiker heeft geen recht op schadevergoeding voor deze reden.

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/4/2016), zullen persoonsgegevens die gebruikers (die zich in de Europese Unie bevinden) besluiten ons te verstrekken via de Website door gebruik te maken van de daartoe bestemde formulieren, worden verwerkt volgens de bepalingen van ons Beleid voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens voor 'potentiële klanten',(dat vooraf en verplicht moet worden aanvaard door gebruikers om hun persoonlijke gegevens via de Website te kunnen verzenden).

In het specifieke geval dat gebruikers (die zich in de Europese Unie bevinden) besluiten ons via de Website informatie over hun cv te verstrekken om te solliciteren naar een baan als Kandidaat in een van de bedrijven van de INNOVMETRIC Group, zullen deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van ons Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens voor 'Sollicitanten' (dat vooraf en verplicht door gebruikers moet worden geaccepteerd om hun cv-informatie via de Website te kunnen versturen).

De Website maakt gebruik van cookies waarvoor het beleid hier beschikbaar is: Cookiebeleid.

De Website maakt gebruik van de API Google Maps om geografische informatie te visualiseren. Tijdens het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google informatie over het gebruik van kaartfuncties door gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google het Privacybeleid van Google, waar u ook uw privacy-instellingen kunt beheren.

Deze Gebruiksvoorwaarden  zijn geldig zolang ze worden weergegeven op de Website en totdat ze geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, op welk moment de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden geldig worden.

Voor deze doeleinden informeren wij u dat wij bij INNOVMETRIC de bevoegde justitiële autoriteiten naar behoren kunnen informeren en met hen kunnen samenwerken als wij een overtreding van de huidige wetgeving constateren of als wij vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd.

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank of bevoegd bestuursorgaan, zal een dergelijke nietigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Het feit dat INNOVMETRIC sommige rechten of bepalingen in deze  Gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of uitvoert, vormt geen verklaring van afstand daarvan, tenzij INNOVMETRIC dit schriftelijk erkent en ermee instemt.

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetten die van kracht zijn in de provincie Québec en geschillen moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in het gerechtelijke arrondissement Québec.

These Gebruiksvoorwaarden en alle andere juridische kennisgevingen die op onze Website zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Website en de inhoud ervan.

Als u enig nadeel ondervindt of het op enige wijze niet eens bent met de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige verhaalsmogelijkheid de Website te verlaten.